Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

InPost partnerem konferencji Rynek usług pocztowych w Polsce 2014

17 Września 2014

Informacja prasowa                                                                                                                                                                                                                           17 wrześ›nia 2014

 

 

 

 

InPost partnerem konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014”

 

 

 

„Rynek usług pocztowych w Polsce” to doroczne spotkanie poś›wię™cone branżom: pocztowej, kurierskiej, kolporterskiej i dystrybucyjnej. Najważniejsza krajowa konferencja poś›wię™cona tym sektorom odbę™dzie się po raz kolejny przy partnerskim udziale InPost, najwię™kszego niezależnego operatora pocztowo-kurierskiego funkcjonującego na rynku polskim. Nad 10. edycją… konferencji, która bę™dzie miał‚a miejsce 17. wrześ›nia 2014, honorowy patronat obj곂a Magdalena Gaj - prezes Urzę™du Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie panelu oraz lista zagadnień„, jakie poruszyli prelegenci, zostaną… udostę™pnione w raporcie Rynku Usł‚ug Pocztowych, wydawanym tradycyjnie po zakoń„czeniu konferencji.

 

 

 

W gronie prelegentów konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014” znalazł‚ się™ m.in. Janusz Jank, dyrektor ds. strategicznych relacji biznesowych Grupy Integer.pl. Spół‚ka InPost należy do stałych partnerów wydarzenia, które każdego roku gromadzi przedstawicieli kluczowych podmiotów branżowych – przede wszystkim z sektora pocztowego i kurierskiego. Przy okazji poprzedniej edycji konferencji udział‚ wzi곂o aż 130 uczestników z 46 przedsię™biorstw i instytucji.

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w zeszł‚ym roku, także i tym razem wydarzenie osią…gn곂o status międzynarodowy. Swoje prelekcje wygł‚oszą… zarówno mię™dzynarodowi eksperci specjalizują…cy się™ w problematyce rynku pocztowo-kurierskiego, jak i przedstawiciele operatorów dopiero zainteresowanych wejściem na polski rynek. Janusz Jank – reprezentują…cy spółkę™ InPost - poś›więci swoje wystą…pienie przemianom, jakie konsekwentnie zachodzą… na rynku usług pocztowo-kurierskich.

 

 

 

„Warto po raz kolejny zwrócić‡ uwagę na to, w jak znaczą…cy sposób niepubliczni operatorzy pocztowi wpł‚ywają na jakość‡ rynku pocztowego w Polsce. Zmiany legislacyjne, zwiększają…ce dostę™p i usprawniają…ce usł‚ugi pocztowe, nie biorą… się™ z przypadku. Jest to w dużym stopniu efekt dział‚ań„ przedsię™biorstw, takich jak InPost, które wdrażają… innowacyjne rozwiązania, na czym korzystają… finalnie konsumenci – mam na myś›li zarówno firmy i instytucje, jak i osoby indywidualne. Doskonał‚ym tego przykładem jest Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, które wdrażamy wspólnie z Polską… Grupą Pocztową… przy okazji obsł‚ugi korespondencji sądów i prokuratur. Papierową… „zwrotkę” zastę™pujemy systemem elektronicznym, który jest zdecydowanie bardziej efektywny. Dzię™ki temu trwale podnosimy satysfakcję™ klientów korzystają…cych z usł‚ug pocztowo-kurierskich” – mówi Janusz Jank.

 

 

 

Konferencja „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014” poś›wię™cona bę™dzie także pozostał‚ym istotnym kwestiom branżowym, takim jak: Nowe Prawo Pocztowe czy kierunki i perspektywy rozwoju sektora. Nie zabraknie także wystąpień„ dotyczą…cych innowacyjnych technologii, które pomagają… sprostać‡ nowym wyzwaniom rynku e-commerce oraz nieustannie postę™pują…cej cyfryzacji usł‚ug pocztowych.

 

 

 

„Rynek pocztowo-kurierski w Polsce i na ś›wiecie ulega dynamicznym zmianom - rośnie znaczenie branży e-commerce, odnotowuje się™ coraz mniejszy odsetek listów wysył‚anych drogą tradycyjną. Firmy funkcjonują…ce w sektorze muszą… mierzyć‡ się™ z nowymi wyzwaniami, co stwarza potrzebę™ organizowania specjalistycznych paneli. Są one efektywną platformą… wymiany informacji i spostrzeżeń„, a także zdecydowanie ułatwiają… podejmowanie konkretnych decyzji w aktualnym środowisku biznesowym. Konferencja „Rynek usł‚ug pocztowych w Polsce” to stał‚y punkt w naszym kalendarzu, ponieważ nie tylko stanowi doskonałą okazję™ do zaprezentowania naszego stanowiska dotyczą…cego bieżą…cych problemów sektora, w którym dział‚amy, ale również daje możliwość‡ przedstawienia wł‚asnych innowacyjnych rozwiązań„, które z powodzeniem wdrażamy na rynku polskim i ś›wiatowym” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

 

Grupa Integer.pl to firma rozwijają…ca się™ na wielu płaszczyznach biznesowych. Należą…ca do niej spółka InPost jest najwię™kszym niezależnym, a drugim co do wielkoś›ci operatorem pocztowym w Polsce. Firma ś›wiadczy także szeroki wachlarz usług finansowo-ubezpieczeniowych. Powszechnie znana jest również jako wł‚aś›ciciel sieci rewolucyjnych Paczkomatów® InPost, samoobsł‚ugowych terminali umożliwiają…cych nadawanie i odbieranie paczek 24 godziny na dobę™ i 7 dni w tygodniu. Innowacyjne terminale są… już dostę™pne na 22 mię™dzynarodowych rynkach. Zaledwie w kilka lat podbił‚y oprócz Polski: Australię™, Chile, Malezję™, Wielką… Brytanię™, Włochy, Francję™, Irlandię™, Islandię™, Litwę™, Łotwę™, Ukrainę™, Estonię™, Rosję™, Cypr, Słowację™, Czechy, a także: Arabię™ Saudyjską…, Kolumbię™, Kostarykę™, Salwador oraz Gwatemalę™. Na cał‚ym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3500 Paczkomatów® InPost. Spół‚ka planuje instalację™ kolejnych 6000 terminali na terenie Europy, Azji, obu Ameryk, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

 

 

 

Najwyższą… jakość‡ i innowacyjność Paczkomatów® InPost potwierdził‚ triumf spółki w mię™dzynarodowym konkursie World Mail Awards 2013. Firma zwyciꙿył‚a w kategorii ‘Obsł‚uga Klienta’, mają…c za konkurentów operatorów takich, jak: Singapore Post oraz LibanPost.

 

 

 

Paczkomaty® InPost zdobywają… sobie popularność‡ także wś›ród internetowych konsumentów. InPost wspólnie z NCR zwyciꙿył‚ również w mię™dzynarodowym konkursie Postal Technology International Awards, w kategorii ‘Retail Innovation of the Year’. Za ‘Innowację Roku’ Jury konkursu uznało Paczkomat moduł‚owy V generacji. Z kolei w Wielkiej Brytanii Paczkomaty® InPost zdobyły tytuł‚ „The Delivery Excellence Award 2014”, w kategorii: „Best Carrier Contribution to Delivery Innovation”. W głosowaniu internautów innowacyjne urzą…dzenia Grupy Integer.pl pokonał‚y czoł‚owych graczy rynku pocztowo-kurierskiego w Wielkiej Brytanii na czele z: DPD, Nightline, Arrow XL, ByBox oraz UK Mail.

 

 

 

InPost z roku na rok zwię™ksza swoją… aktywność‡ na rynku – także w zakresie dział‚ań„ promocyjnych. W maju 2014 spół‚ka wł‚ą…czył‚a się™ w promocję™ skierowanego do najmł‚odszych filmu „Listonosz Pat i wielki ś›wiat” – kinowej wersji popularnej wieczorynki. Z kolei w lipcowe i sierpniowe weekendy InPost urozmaicał‚ wakacje polskim plażowiczom w ramach Projektu Plaża 2014. Akcja miał‚a nauczyć‡ dzieci i przypomnieć‡ dorosłym o tradycyjnych formach korespondencji, dlatego w ramach tego projektu InPost oferował‚ wykonanie oryginalnej pocztówki prosto z miejsca wypoczynku oraz wysł‚anie letniego zdję™cia wykonanego polaroidem w ręcznie ozdobionej ramce. Najbardziej kreatywni mali wczasowicze byli nagradzani upominkami umilają…cymi zabawę™ nad morzem.

 

 

 

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.pl, www.inpost.pl, a także www.adventure.pl.

 

 

 

Raport Rynku Usł‚ug Pocztowych 2013 - link

 

 

 

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack