Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Nowe idzie, stare jedzie - batalia o rynek pocztowy nie ustaje!

10 Października 2012

Informacja prasowa
                                                                                                                                                                                                                                    Warszawa, 10 października 2012

 

Nowe idzie, stare jedzie – batalia o rynek pocztowy nie ustaje!

 

Polski sektor pocztowy w przeddzień liberalizacji

 

Na europejskich rynkach pocztowych trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia najważniejszego, trzeciego etapu i tym samym całkowitej liberalizacji wspólnotowego sektora pocztowego. Polska – jako jeden z dziesięciu bastionów monopolu – skorzystała z okresu przejściowego, oddalającego o dwa lata dostęp niezależnych operatorów do równoprawnego działania w warunkach wolnej konkurencji rynkowej. Największą barierą zrównoważonego rozwoju sektora pocztowego w Polsce okazał się żmudny proces legislacyjny ‘Ustawy Prawo pocztowe’, która dopiero w dniu 8 października 2012 roku trafiła do dalszego procedowania przez Sejm. Walka o demonopolizację jeszcze nie ustała, ale z pewnością już 1 stycznia 2013 roku – po ‘uwolnieniu’ segmentu przesyłek do 50g – liberalizacja polskiego rynku pocztowego stanie się faktem.

 

Polski rynek pocztowy wyceniany jest na 6 mld zł. Obszar zastrzeżony dotychczas dla Poczty Polskiej – czyli przesyłki do 50g – stanowi 75% całego rynku i generuje około 50% przychodów sektora pocztowego. Batalia o udziały w tym sektorze jest więc uzasadniona.

 

Zasady regulujące prowadzenie działalności pocztowej w Polsce stanowiły olbrzymią barierę w funkcjonowaniu usługodawców niezależnych, dlatego rok 2013 będzie bez wątpienia rokiem przełomowym. Uwolnienie rynku pocztowego przyczyni się do zwiększenia liczby operatorów, w tym również zagranicznych firm – choć w ich przypadku zakładamy kilkuletnią perspektywę wejścia do Polski – którzy na podobnych warunkach będą mogli doręczać korespondencję. Wpłynie to także na konkurencyjność cenową oraz poprawę jakości świadczonych usług. Powszechnie wiadomo, że państwowy monopol na dostarczanie poczty nie był korzystny dla klientów” – zapowiada Rafał Brzoska, prezes InPost, członek OZPNOP.

 

Nie tylko branża pocztowa z niecierpliwością oczekuje nadejścia 2013 roku i tym samym pełnego uwolnienia rynku zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego. Liberalizacja sektora pocztowego to również pozytywny sygnał do zmian dla klientów, zapowiadający zwiększenie konkurencyjności, uatrakcyjnienie oferty alternatywnych operatorów i przede wszystkim obniżenie cen usług pocztowych. Korzyści finansowe i operacyjne będą odczuwalne dla firm nadających dużą liczbę listów natychmiast po uwolnieniu rynku pocztowego. Wynikać to będzie z dwóch czynników: skrócenia procesu przygotowywania korespondencji oraz zlikwidowania konieczności oddzielnego pakowania i sortowania listów o wadze poniżej 50 gram. Masowa produkcja korespondencji to skomplikowany proces, a szybszy czas produkcji korespondencji oznacza skrócenie terminów spływu należności, zamówień czy ofert. Także klienci indywidualni mogą liczyć na obniżenie cen, dzięki zwiększonej konkurencji na rynku usług pocztowych.

 

Jak dodaje Rafał Brzoska – „Zrobimy wszystko, by polski rynek pocztowy nie odbiegał jakością i standardami od europejskiego. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że operator narodowy nie daje obywatelom takiej gwarancji. Nasza branża – podobnie, jak każda inna – może się rozwijać jedynie w warunkach wolnej konkurencji rynkowej. I o to właśnie walczymy”.

 

Ostatnie lata pokazały, że niezależne firmy pocztowe stały się realną konkurencją dla operatora narodowego i miały znaczący wpływ na kształt i jakość rynku pocztowego. Jednak działalność organów administracji państwowej i jednocześnie sposób funkcjonowania Poczty Polskiej pokazuje, że walka niepublicznych operatorów o zrównoważony rozwój sektora pocztowego w Polsce nie skończy się wraz z liberalizacją.

 

Wiesław Klimaszewski, prezes OZPNOP z umiarkowanym optymizmem podchodzi do zmian, które nastąpią 1 stycznia 2013 roku – „Dotychczasowe przepisy prawne – nakładające na prywatnych operatorów dużo bardziej restrykcyjne normy niż ma to miejsce w przypadku Poczty Polskiej – w sposób jawny pokazywały systemową przewagę operatora narodowego. Mimo zmian wprowadzonych do Ustawy Prawo pocztowe, nadal kilka kwestii pozostaje sprzecznych z doktryną prawa wspólnotowego. Przepisy dotyczące definicji masowego nadawcy, monopolu Poczty Polskiej na przekazy pocztowe, potwierdzenia nadania listów w urzędach Poczty Polskiej z mocą dokumentu urzędowego czy warunki dostępu alternatywnych operatorów do infrastruktury operatora wyznaczonego nie mają formalnego ani też praktycznego uzasadnienia w świetle dyrektyw unijnych. Dlatego w dalszym ciągu będziemy aktywnie ‘walczyć’ o nowe regulacje, pozwalające na dostosowanie polskich przepisów do norm europejskich i tym samym zrównoważony rozwój sektora pocztowego w Polsce. Gwarantem jakościowej zmiany tego rynku może być jedynie konstruktywna, kolejna nowelizacja regulacji prawnych, na mocy których Poczta Polska – już po liberalizacji rynku – straci swoją uprzywilejowaną pozycję względem innych operatorów pocztowych”.

 

Strategię OZPNOP podtrzymuje również Rafał Brzoska – „Niejasne, źle sformułowane i nieodpowiednio interpretowane przepisy prawne nie tylko będą rodziły kolejne utrudnienia dla firm działających w branży pocztowej, ale staną się po raz kolejny barierą rozwoju gospodarczego Polski. Koszty ponoszone przez budżet państwa – generowane w związku z utrzymywaniem uprzywilejowanej pozycji Poczty Polskiej – osłabiają kondycję finansową kraju i podważają wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto, liberalizacja rynku ma być przede wszystkim ukłonem w stronę klientów, którym od dawna powinno przysługiwać pełne prawo do swobodnego wyboru dostawcy usług. Dlatego zrobimy wszystko, by umożliwić im dostęp do alternatywnych usług pocztowych na takich samych zasadach, jakie obowiązują w ramach współpracy z Pocztą Polską”.

 

Kluczowe bariery rozwoju sektora pocztowego w Polsce w świetle aktualnej nowelizacji prawa:

 

Opieszałość w przygotowaniu procesu legislacyjnego nowego Prawa pocztowego, która w konsekwencji może skutkować uchwaleniem złych przepisów, hamujących rozwój rynku pocztowego i wolnej konkurencji

 

• Regulacje podtrzymujące uprzywilejowaną pozycję Poczty Polskiej:
o Monopol operatora narodowego na przekazy pocztowe
o Błędnie sformułowana definicja masowego nadawcy, w tym nieuzasadniona pomoc publiczna w postaci zwolnienia Poczty Polskiej z podatku VATna usługi umowne
o Uprzywilejowana pozycja operatora wyznaczonego w świetle definicji ‘masowego nadawcy’ i spornej kwestii podatku VAT na usługi umowne
o Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej w urzędzie Poczty Polskiej ze statusem dokumentu urzędowego jako nieuzasadniony przywilej operatora narodowego
o Ograniczony dostęp alternatywnych operatorów do infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego

 

Wiesław Klimaszewski, prezes OZPNOP zapewnia – „Priorytetowym zadaniem Związku, zrzeszającego niezależnych operatorów pocztowych, jest walka o zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania. Dążymy przede wszystkim do usankcjonowania równego statusu operatorów działających w branży pocztowej. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, dlatego walkę o polski rynek pocztowy rozpoczęliśmy na długo przed planowaną liberalizacją, zakładając, że do tego czasu ujednolicone zostaną wewnętrzne procedury i przepisy, które jednocześnie będą spójne z doktryną prawa europejskiego”.

 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych został powołany w lipcu 2010 roku przez prywatne firmy pocztowe. Od stycznia 2011 roku Związek jest członkiem PKPP Lewiatan. Do jego zadań statutowych należy przede wszystkim:

 

wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym, zmierzających do budowy zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego rynku pocztowego
współdziałanie z regulatorami rynku i decydentami w zakresie tworzenia regulacji prawnych w imieniu niezależnych operatorów pocztowych i klientów
tworzenie i nadzorowanie wysokich standardów usług, oferowanych przez niezależnych operatorów pocztowych zrzeszonych w Związku

 

Więcej informacji na: www.inpost.pl oraz na www.wolnyrynekpocztowy.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack