Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

09 Września 2011

OŚWIADCZENIE w sprawie wyroku SOKiK

Kraków, 9 września 2011

Zarząd Grupy Integer.pl informuje, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) o oddaleniu skargi Integer.pl SA na decyzję Prezesa UKE o nałożeniu kary za naruszenie art. 47 ust. 2 Prawa pocztowego, nie jest prawomocny. Integer.pl wystąpił do SOKiK o wydanie uzasadnienia do wyroku. Po jego otrzymaniu podejmie decyzję co do ewentualnej apelacji w tej sprawie. Z krótkiego ustnego uzasadnienia sądu wynika, że nie badał on merytorycznie postępowania Integer.pl SA, które stało się przesłanką nałożenia kary przez Prezesa UKE,ale oparł się na ustaleniach wcześniejszej, prawomocnej już decyzji Prezesa UKE z dnia 29 października 2008 r. Nr OKR-WKT-7224-3/08.

Podkreślamy jednocześnie, że orzeczenie SOKiK dotyczy decyzji o nałożeniu kary z dnia 12 listopada 2009 roku, która z kolei odnosi się do prawnych aspektów świadczenia usług przez Integer.pl w latach 2006-2008. Zapewniamy tym samym, że nie rzutuje ono na bieżącą działalność Grupy Integer.pl zarówno w kontekście finansowym, jak też w odniesieniu do jej sytuacji prawnej. Potwierdzamy również, że dysponujemy środkami niezbędnymi do ewentualnej realizacji roszczenia,zabezpieczonymi na ten cel w latach poprzednich.

Zarząd Grupy Integer.pl zapewnia, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, spółki wchodzące w jej skład działają zgodnie z przepisami prawa. Świadczenie usług pocztowychprzez niezależnego operatora pocztowego wanalizowanym przezSOKiK okresie,oparte było na interpretacji art. 47 ust. 2 Prawa pocztowego, zgodnie z którą przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przez operatora przesyłki obciążonej przez jej nadawcę nie stanowi naruszenia stosownych przepisów. Jednocześnie przypominamy, że UKE – na podstawie kontroli prowadzonych w latach 2006-2008 – nie zgłosiło zastrzeżeń ani uwag do sposobu działania spółki InPost.

Podkreślamy przy tym, że Zarząd Grupy Inetger.pl– po opublikowaniu przez UKE nowej wykładni art. 47 ust. 2 Prawa Ustawy Prawo pocztowe (2008 rok) – nie wdając się w spory prawne oraz mając na względzie dobro swoich akcjonariuszy i dobre imię spółki, zmienił zasady działania w taki sposób,by spełniać wymogi określone przez UKE. Pozytywny efekt zmian wdrożonych przez Grupę Integer.pl potwierdziły kontrole UKE, przeprowadzone wstyczniu i lutym 2009 roku. Decyzja Prezesa UKE z dnia 12 listopada 2009 wyraźnie wskazuje, że„W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Operator usunął nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji”.

Istotny jest fakt, że art. 46 Prawa pocztowego gwarantuje Poczcie Polskiej – jakojedynemu podmiotowi działającemu na rynku –możliwość doręczania korespondencji o wadze do 50g bez konieczności pobierania dodatkowej opłaty, cow praktyceoznacza nierówne zasady konkurowania na rynku usług pocztowych.

Wierzymy, że rok 2012 jest ostatnim rokiem niekorzystnych warunków do prowadzenia biznesu dla niezależnych operatorów pocztowych w Polsce, a od 1 stycznia 2013 działalność na nim zostanie dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej. Przyczyni się to do zwiększenia liczby operatorów, którzy na podobnych warunkach mogliby świadczyć usługi w zakresie przesyłania korespondencji. Liberalizacja rynku w Polsce bez wątpienia wpłynie także na konkurencyjność cenową oraz poprawę jakości świadczonych usług, a co za tym idzie – większe korzyści dla klientów.

Rafał Brzoska,
Prezes Zarządu
Grupa Integer.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack