WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INTEGER.PL S.A.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INTEGER.PL S.A.

Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.